อธิบดีสถ.ชูหลักเศรษฐกิจพอเพียงป้องโกง

อธิบดีสถ.ห่วงคนบางกลุ่มรับได้หากทุจริตทำให้ปชช.อยู่ดีกินดี วอนขรก.ให้ความสำคัญแก้ปัญหา ชูหลักเศรษฐกิจพอเพียง ป้องคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 5

โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม  โดยนายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย โดยในปัจจุบันทางภาครัฐก็ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยเริ่มดีขึ้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันเมื่อมีการสำรวจทัศนคติของประชาชนคนไทยต่อปัญหาการทุจริต พบว่า ประชาชนบางกลุ่มยอมรับได้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นหากทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะอาศัยมาตรการในการปราบปรามแต่เพียงอย่างเดียวคงจะประสบความสำเร็จได้ยาก จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการในการป้องกันควบคู่กันไปด้วย จึงจะเกิดผลดี เช่น การดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง แต่ก็จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่งคง รวมทั้งจะเป็นส่วนช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews