รัฐบาลหนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าแล้ง

ทำเนียบฯ 26 ก.ย. – ครม.อนุมัติงบ 1,400 ล้านบาท สนับสนุนเกตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา เนื่องจากปัจจุบันไทยใช้ข้าวโพดสำหรับการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์สัดส่วนถึงร้อยละ 95 ของการปลูกข้าวโพดทั้งหมดและต้องการประมาณ 6-8 ล้าน

ตันต่อปี ขณะที่การปลูกทำได้เพียง 4-5 ล้านตันต่อปี และพบว่าการปลูกข้าวโพดแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้นฤดูฝนปลูกสัดส่วนร้อยละ 72 ช่วงปลายฝน สัดส่วนร้อยละ 23 และช่วงหน้าแล้งปลูกร้อยละ 5 โดยพบว่าผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเมื่อได้ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนจะทำให้ราคาผลิตผลิตตกต่ำ จึงต้องการปรับสัดส่วนมาเน้นการปลูกในช่วงหน้าแล้ง

ทั้งนี้ แบ่งเป็นสัดส่วนใหม่ คือ ช่วงต้นฤดูฝนปลูกสัดส่วนร้อยละ 30 ช่วงปลายฝน สัดส่วนร้อยละ 20 และช่วงหน้าแล้งปลูกร้อยละ 50 เน้นช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงหนือ ภาคกลาง พื้นที่ 700,000 ไร่ เกษตรกร 47,000 ราย หากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับการช่วยเหลือจะได้รับเงินอุดหนุน 2,000 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ ใช้งบประมาณ 1,421 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560- มิถุนายน 2561 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อสำหรับการปลูก 4,000 บาทต่อไร่ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 เพื่อต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าวโพดในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ติดต่อลงทะเบียนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.-สำนักข่าวไทย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.